(01/16/2010) SFGT: Florida Premiere Party - Davie, Florida *Dr.Chaos vs FlashMetroid*